Årsmöte 2023 Västervik 1 April

KALLELSE 

Härmed kallas samtliga medlemmar till DF-Sailing Sweden årsmöte i Västervik lördagen 2023-04-01 18:30. Förbundet bjuder på enklare middag efter årsmötets avslut. Egen dryck medtages.

Plats: Royal Marin AB
          Tändsticksvägen 8 593 38 Västervik

Anmälan sker till mailadress df65swe@gmail.com senast 29 mars.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-03-26. Motioner mailas till sekreterare orjan.cg.friberg@gmail.com 

Dagordning för årsmöte DF-Sailing Sweden 2023-04-01

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt upprättande av närvaro lista. 
 2. Justering av röstlängd. 
 3. Val av två justeringspersoner. 
 4. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisors utlåtande; samt styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust. 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 8. Styrelsens förslag till budget för året. 
 9. Avgifter. 
 10. Valberedningens förslag till ny styrelse. 
 11. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och eventuella Suppleanter. 
 12. Val av revisor och revisorssuppleant. 
 13. Val av valberedning till nästa årsmöte. 
 14. Styrelsens förslag till stadgeändringar. 
 15. Övriga frågor.

Styrelsen genom Örjan C-G Friberg Sekreterare 

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Förslag på nya stadgar

Motion

Budget 2023


Valberedningens förslag publiceras här inom kort.

Anmälda årsmöte och middag Grillbuffé 1/4 35 deltagare. Egen dryck medtages.

Bo Gullberg
Örjan Friberg
Rolf Andersson
Peter Wihlborg
Bosse Pettersson
Peter Fréden
Anders Lindholm
Stig Strömqvist
Magnus Timerdal
Thomas Enwall
Kenth Bengtsson
Ulf Lindberg
Peter Walin
Olle Krogh
Magnus Bood
Lars-Erik Lundin
Göran Uggla
Olle Apelqvist
Peter Axell
Bengt Oldsberg
Hans Larsson
Mats Claesson
Jari Heiskanen
Mats Hagman
Richard Malm
Lars Smit
Torkel Stillefors
Jan Lindholm
Lennart Jacobsson
Tim Shuwalow
Johan Schelin
Benny Johnsson
Gert Birgersson
Jan Olsson
Michael Collberg