Bilaga A DR21 02 – Regler för direktdömd RC-Segling

Bilaga A

DR21 02 – REGLER FÖR DIREKTDÖMD RC-SEGLING

Version mars 2021 (Översättning 210511 Claes Lundin)

DRS 1      ÄNDRINGAR TILL KAPPSEGLINGSREGLERNA (KSR)

DRS 1.1   Ändringar till KSR gällande anrop, observatörer och domare:

 1. KSR E1.3b ändras till: ”Anrop enligt regel 20.1 och 20.3 ska innehålla anropande båts segelnummer och orden ’plats att stagvända’.”
 2. I KSR E5.1b ändras ”Observatörer” till ”Observatörer och domare”.
 3. I KSR E5.1c ändras ”observatörer” till ”observatörer och domare” samt ”kappseglingskommittén” till ”protestkommittén”.

DRS 2      DOMARE OCH OBSERVATÖRER

DRS 2.1   Varje domare ska arbeta tillsammans med en observatör, som är utsedd av kappseglingskommittén enligt KSR E5.1a. Observatörer och domare ska ropa ut kontakter så som anges i KSR E5.1b.

DRS 2.2   En domares beslut får vara baserat på information från en observatör.

DRS 3      TA ETT STRAFF

DRS 3.1   När en båt kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2, KSR 31 eller 42 får den ta ett straff i enlighet med KSR E4.3 genom att:

 1. snarast ta ett straff,
 2. tydligt ange att den kommer att ta ett straff och därefter ta straffet vid första rimliga tillfälle, eller
 3. utgå.

DRS 3.2   En båt som fått ett straff av en domare ska snarast ta ett tvåsvängsstraff om inte annat anges i DRS 5.2a

DRS 3.3   När en båt tydligt angett att den kommer att ta ett straff enligt KSR E4.3, ska den ta det straffet.

DRS 4      PROTESTER FRÅN BÅTAR, ROP OM KONTAKT, DOMARES BESLUT 

DRS 4.1   En protest enligt KSR E6.1, för ett brott mot en regel i del 2 (utom KSR 14) eller KSR 31 eller 42, får avgöras av en domare utan förhandling.

DRS 4.2   Ett rop om kontakt från en observatör eller domare enligt KSR E5.1 får avgöras av en domare utan förhandling.

DRS 4.3   Efter ett rop om protest eller kontakt och ingen båt tar ett straff, ska en domare besluta om en båt ska straffas och ska ropa ett beslut i enlighet med DRS 6.

DRS 5      STRAFF INITIERADE AV DOMARE

DRS 5.1   En domare får straffa en båt i enlighet med DRS 5.2 utan protest från någon båt när båten:

 1. bryter mot KSR 42,
 2. trots att den tagit ett straff enligt DRS 3.1 eller 3.2 har fått en fördel i heatet och inte snarast har tagit ytterligare straff enligt KSR E4.3b,
 3. inte tar ett straff efter beslut av en domare,
 4. bryter mot DRS 3.3,
 5. inte utgår när det är det tillämpliga straffet enligt KSR E4.3c,
 6. avsiktligt bryter mot en regel, eller
 7. har visat brist på sportsmannaanda.

DRS 5.2   Domaren får:

 1. utdela ett eller flera ensvängsstraff som ska tas i enlighet med KSR 44.2 och varje straff signaleras enligt DRS 6.1b,
 2. diskvalificera båten genom att ropa ”(båtens segelnummer)” diskvalificeras” med en kort förklaring av orsaken, eller
 3. rapportera händelsen till protestkommittén för ytterligare åtgärder.

Om en båt är straffad enligt DRS 5.1b ska domaren ropa om ytterligare straffsvängar så att fördelen utjämnas.

Om en båt är straffad enligt DRS 5.1c eller d för att inte ha tagit ett straff eller tagit ett straff felaktigt, ska det ursprungliga straffet tas bort.

DRS 5.3   En båt som är diskvalificerad av en domare ska omgående lämna banområdet.

DRS 5.4   Om en domare beslutar att en båt har brutit mot en annan regel än de som nämns i DRS 4.1 eller kan ha rätt till gottgörelse, ska domaren informera protestkommittén som får protestera eller begära gottgörelse enligt KSR 60.3. Domaren ska meddela båten och kappseglingskommittén om detta vid första rimliga tillfälle, men inte innan ett heat där domaren dömer är avslutat.

DRS 6      SIGNALER FRÅN EN DOMARE

DRS 6.1   En domare får ropa ett beslut enligt följande:

 1. ”Inget straff”
 2. ”Straff (segelnummer)”. Om en domare inte kan identifiera en båts segelnummer får båten beskrivas och segelnummer anges så snart som möjligt.

DRS 6.2   En domare får meddela att det inte går att ta ett beslut och att händelsen är olöst.

DRS 6.3   En kort förklaring får ges och vilka andra båtar som var inblandade.

                 När flera händelser behandlas samtidigt får domarna tydligt ange vilken händelse de avser.

DRS 7      OLÖSTA HÄNDELSER

DRS 7.1   Efter en protest enligt DRS 4.1 har en båt rätt till förhandling bara om:

 1. det påstås att det har varit ett brott mot KSR 14 och att en skada orsakades av en kontakt, eller 
 2. ingen domare ropar ett beslut.

DRS 7.2   Om ingen domare ropar ut ett beslut efter ett rop om kontakt, ska observatören eller domaren som gjorde ropet om kontakt rapportera den olösta händelsen till protestkommittén. Protestkommittén får protestera mot alla båtar inblandade i händelsen och hålla en förhandling.

DRS 7.3   Om inte annat framgår av seglingsföreskrifterna behöver inte protester och ansökan om gottgörelse vara skriftliga. Protestkommittén får inhämta bevisning på det sätt som den finner lämpligt och får meddela sitt beslut muntligt.

DRS 8      ANSÖKAN OM GOTTGÖRELE, ÖVERKLAGANDEN, ANDRA ÅTGÄRDER

DRS 8.1   Ett beslut, åtgärder eller inga åtgärder av en domare eller en observatör får inte vara grund för gottgörelse eller ett överklagande enligt KSR 70.