KALLELSE Årsmöte 6 April

Härmed kallas samtliga medlemmar i DF-Sailing Sweden till årsmöte i Nynäshamn. Enklare lunch serveras i anslutning till årsmötet.

lördagen 2024-04-06 11:00. 

Nynäshamns Segelsällskap

Strandvägen 26 
149 34 Nynäshamn 

Anmälan sker på förbundets hemsida. Se längre ner.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-03-25. 

Motioner mailas till sekreterare orjan.cg.friberg@gmail.com 

Dagordning för årsmöte DF-Sailing Sweden 2024-04-06 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt upprättande av närvaro lista. 
 1. Justering av röstlängd. 
 1. Val av två justeringspersoner. 
 1. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
 1. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisors utlåtande; samt 
  styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 1. Styrelsens förslag till budget för året. 
 1. Avgifter. 
 1. Valberedningens förslag till ny styrelse. 
 1. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och eventuella Suppleanter. 
 1. Val av revisor och revisorssuppleant. 
 1. Val av valberedning till nästa årsmöte. 
 1. Övriga frågor. 

Styrelsen genom 

Örjan C-G Friberg 

Sekreterare 

Årsmötes handlingar

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport 2023

Revisions rapport

Föreslagen budget 2024

Kappseglings året 2023. Statistik och SM medaljörer.

Protokoll Årsmöte 2024

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0